Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.V pořádku Další informace

GDPRZásady používání souborů cookies, právní informace

VYMEZENÍ POJMŮ

Provozovatel / Společnost
AGROPODNIK KRKONOŠE, S.R.O.
IČ: 28791100
DIČ: CZ28791100
15000 Praha - Smíchov, Holečkova 100/9
Společnost zapsaná...
Uživatel
Návštěvník webových stránek Společnosti (*.krkonoska.cz)
Webová stránka
Webová prezentace krkonoska.cz společnosti *** .

ÚVOD

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Společnosti.

1. PROTOKOLOVÉ SOUBORY

V rámci přístupu na webové stránky může (ale nemusí) Provozovatel zpracovávat protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Provozovatel sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává Provozovatel následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
A.   webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil
B.   IP-adresa
C.   datum přístupu a doba přístupu
D.   dotaz klienta
E.   kód odpovědi http
F.   údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru 2.1

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Provozovatel za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává Provozovatel za uvedenými účely i tyto údaje.

2.2

Osobní údaje Uživatele Provozovatel začne zpracovávat až poté, co Uživatel zaškrtne zaškrtávací pole pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno, Uživatelem do formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány do 7 dnů a během této doby nebudou tyto osobní údaje nijak zpracovávány. Přihlášení pro odběr může Uživatel provést i v příslušném uživatelské nastavení po přihlášení pomocí zaškrtávacích políček a následném uložení. Takové nastavení a přihlášení je chápáno jako řádné, protože přístup do uživatelského nastavení lze provést pouze po potvrzení případné registrace.

2.3

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Provozovatel sám anebo tímto pověří třetí osobu (například Zpracovatele pro emailing apod.).

2.4

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Provozovatele (viz výše), v každém emailu newsletteru nebo pomocí mechanismu pro odhlášení na webové stránce. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení Provozovatelem možné.

3. Použití souborů cookie a analýza webové stránky 3.1

Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Provozovatel na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

3.2

B. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Provozovatel shromažďuje na svých webových stránkách:
A.   cookielista – slouží pro zobrazení oznamovací listy cookies na dobu 2 let.
B.   Google Analytics cookies – malé množství souborů určené pro potřeby webové statistiky (anonymizované).
C.   Cookies webové aplikace – tyto cookies slouží pro ověřování dotazů na webové stránce Provozovatele.
D.   Webová stránka Provozovatele využívá Sessions ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory se nijak neukládají a po ukončení okna prohlížeče se tyto dočasné soubory vymažou. Slouží pro potřeby fungování webových stránek Provozovatele a tyto jednotlivé stránky si pomocí těchto souborů předávají informace a komunikují.

3.3

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

3.4

V případě, že Provozovatel bude využívat cookies na svých stránkách k marketingovým a jiným účelům než pro potřeby fungování webových stránek Provozovatele, má uživatel právo ještě před jeho používáním a zpracováním udělit souhlas na informační liště informující zásady používání souborů cookies ve zkrácené verzi se seznamem účelů zpracování těchto souborů a případné zaškrtávací pole pro marketingové a jiné účely. Dokud Uživatel neudělí souhlas se zpracováním takovýchto souborů, nebude Provozovatel tyto soubory využívat ani jinak zpracovávat, to však nemá vliv na zpracování a využívání souborů, které jsou potřebné pro správné nebo potřebné fungování webové stránky.

4. Google Analytics 4.1

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Provozovatel službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

4.2

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Provozovatele nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). Proto není potřeba pro toto zpracování souhlas uživatele.

4.3

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty (samotné prohlášení společností Google).

5. Rezervační formulář 5.1

Pro správné fungování rezervačního formuláře využívá webová stránka 8 malých souborů cookies, které jsou potřeba pro úspěšné dokončení rezervace.

5.2

Osobní údaje zadané při dokončení rezervace se ukládají do databáze, které slouží pouze a výhradně pro účel rezervace. Tyto osobní údaje se nijak nezpracovávají a neodesílají třetí straně. Tyto osbní údaje se ukládají do souborů cookies na dobu nezbytně nutnou. Po dokončení rezervace se tyto malé soubory odstraní, případně přepíšou nullovou hodnotou.

5.3

Osobní údaje zadané do platební brány PAYS se nepřenáší dále na webovou prezentaci krkonoska.cz a dále je provozovatel nezpracovává.

DATUM A PLATNOST

Tyto zásady používání souborů cookies jsou platné a byly vytvořeny dne 01.07.2020
AGROPODNIK KRKONOŠE, S.R.O.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Ubytovatel zpracovává se souhlasem Uživatele zejména následující osobní údaje:
jméno, příjmení a kontaktní údaje. Kontaktními údaji se rozumí zejména Uživatelem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace, údaje, které jsou pro Ubytovatele s ohledem na jeho zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně potřebné k tomu, aby mohl veškeré úkony v rámci své obchodní činnosti uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je Uživateli poskytována.

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům, vyjma subjektů, které zajišťují plnění produktů a služeb objednaných Uživatelem. Mohou být poskytnuty pouze státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy. Se souhlasem Uživatele nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Osobní údaje uchovává Ubytovatel ve formě elektronické (počítačová databáze, tabulkové procesory nebo textové dokumenty) a tištěné. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vztahu mezi Ubytovatelem a Uživatelem. Jejich likvidaci Ubytovatel provede, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány nebo na základě žádosti Uživatele zaslaná písemně nebo elektronicky.


Informační povinnost

Právo na přístup a přenositelnost
Subjekt údajů má plné právo vědět jaké informace jsou o něm evidovány. Data budou předána do 30 dnů v elektronické formě a v takovém formátu, aby údaje byly přehledné a dále použitelné. Údaje budou poskytnuty pouze týkající se subjektu údajů. Obsahuje-li nějaká část informaci o jiném subjektu, budou dodány pouze informace týkající se pouze žadatele.

Právo na opravu
Pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte správce o jejich opravu.

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz nebo-li právo být zapomenut. Toto právo nelze uplatnit, jsou-li údaje evidovány právní povinností nebo pro plnění smlouvy (např. daňové doklady na 10 let). Osobní údaje subjektu jsou automaticky vymazány po uplynutí doby zpracování dle skartačního řádu.

Právo na omezení zpracování
Toto právo se týká v případě právního titulu oprávněný zájem, kdy může být omezeno zpracování osobního údaje, který není nezbytný pro dané zpracování.

Právo vznést námitku
Podat námitku může subjekt údajů v případě kdy se jedná o přímý marketing, profilování nebo automatizovanému zpracování osobních údajů.

Právo odvolat souhlas
V případě, že byl vyžádán souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat písemně či elektronicky.Budeme vyžadovat ověření totožnosti, například potvrzení emailem, který o Vás evidujeme.

Právo podat stížnost na dozorový úřad
V případě, že bychom Vám na Vaši žádost do 30 dnů neodpověděli, máte právo podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Jakékoliv právo můžete uplatnit následujícím způsobem:
Jakákoliv práva můžete podat písemně a osobně Správci, abychom mohli určit Vaši totožnost a následně Vám vyhovíme a můžete uplatnit své práva. Bez prokázání totožnosti lze například odvolat souhlas se zasíláním newsletterů a podobných obchodních sdělení přímo ve zprávě v emailu, který Vám byl zaslán.

Dále Vám bude zasláno nebo dodáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti.

V případě, že subjekt bude nadměrně zneužívat své práva, bude účtováno za každý požadavek administrativní poplatek 100Kč nebo správce může požadavek odmítnout (např. Právo na přenositelnost apod.). V opačném případě je uplatnění svých práv bez poplatků, tak jak tomu připouští Nařízení subjektu údajů.

Uplatnění práv elektronicky zasílejte na uvedený kontaktní email Správce a uveďte Vaše identifikační údaje, jaké právo chcete uplatnit, upřesnění žádosti a nějaký Váš kontakt (telefon,email), na kterém Vás můžeme kontaktovat.

Uživatel bere na vědomí

Že obsah a struktura webových stránek jsou chráněny autorským právem.

Že bude používat webové stárnky nebo jakékoliv připojené webové stránky na své vlastní riziko.

Nemá právo na žádnou náhradu případné škody následkem používání webových stránek, využitím zde uvedených informací, nefunkčností či nedostupností, apod.

Při používání těchto webových stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti webových stránek, nesmí tyto stránky využívat k poškozování Společnosti.

Že údaje poskytnuté Společnosti vrámci využívání jejich služeb (např. rezervace ubytování) je zcela dobrovolné a tyto údaje slouží pro účely, pro které byly poskytnuty.

Že všeobecné obchodní podmínky však mohou nahrazovat některé nebo úplné znění těchto upozornění.